Značajke angiopatije retine

Angiopatije oko hipertenzije

Ono što prethodi bolesti

Ne mora svaka proteinurija u obolelog od dijabetesa biti znak dijabetesne nefropatije, već može biti posledica nekog drugog bubrežnog oboljenja, teške hipertenzije, srčane insuficijencije itd. U prilog dijabetesne nefropatije ide i istovremeno postojanje dijabetesne retinopatije, trajanje dijabetesa tip 1  preko 10 godina, dok za dijabetes tip 2 dužina trajanja dijabetesa nije od značaja.

Na osnovu anamnestičkih podataka, kliničkog nalaza i dopunskih ispitivanja eho bubrega, opšti pregled urina, urinokultura, itd. Kad god uslovi dozvoljavaju  teži se otkrivanju ranog stadijuma dijabetesne nefropatije, odnosno dijabetesnoj incipijentnoj nefropatiji.

Preporučuje se da se nakon pet godina trajanja dijabetesa tipa 1, odnosno odmah nakon dijagnostikovanja dijabetesa tipa 2 izvrši testiranje urina na mikroalbuminuriju.

Hronične komplikacije dijabetesa

Posebni značaj mikroalbuminurije je u tome što je moguće određenim preventivnim merama sprečiti njenu progresiju ka kliničkoj nefropatiji. Terapija  nefropatije Dijagnostikovanjem mikroalbuminurije, odnosno incipijentne nefropatije, otpočinju se i određene terapijske mere koje se nazivaju i preventivnim, obzirom da im je osnovni cilj prevencija nastanka kliničke nefropatije.

Poseban značaj ima  striktna regulacija glikemije odnosno uspostavljanje ciljnih vrednosti glikemije i hemoglobina A1c u oba tipa dijabetesa čime se značajno smanjuje rizik od progresije bolesti. Regulacija krvnog pritiska  takođe usporava progresiju bubrežne bolesti, a brojne studije su pokazale da pojedini antihipertenzivi, posebno ACE inhibitori usporavaju progresiju bolesti čak i u normotenzivnih bolesnika sa mikroalbuminurijom.

Ukoliko je došlo do razvoja kliničke manifestne nefropatije terapija podrazumeva pre svega striktnu angiopatije oko hipertenzije arterijskog pritiska, zatim kontrolu glikoregulacije, čime se usporava progresija bolesti ka hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji.

taurin od hipertenzije cijeni diuretici u hipertenzija tablete

Ciljne vrednosti za krvni pritisak i glikoregulaciju su praktično iste kao u stadijumu incipijentne nefropatije.

Bez obzira što ih je teško postići svako smanjenje krvnog pritiska i hemoglobina A1c značajno smanjuje  rizik za razvoj terminalne HBI, pa je ovde terapija u isto vreme i prevencija. Angiopatije oko hipertenzije i druge hronične komplikacije dijabetesa, koje su često uporedo pristne, kao što su retinopatija, neuropatija, dijabetesno stopalo, koronarna bolest itd.

Bolesnike blagovremeno pripremiti  za eventualni tretman hemodijalizom ili CAPD-om. Idealna mera bi bila transplantacija bubrega ili čak simultana transplantacija bubrega i pankreasa u dijabetesu tipa 1, ali su uslovi za to bar kod nas vrlo loši. Terapija manifestne nefropatije Mikroalbuminurija. Angiopatije oko hipertenzije predstavlja povećanje urinarne ekskrecije albumina koje se može detektovati samo osetljivim metodama.

Nastaje kao posledica hemodinamskih i metaboličkih faktora, odnosno povećanja sistemskog i posebno intraglomerularnog pritiska, kao i metaboličkih promena pre svega gubitka negativnog naboja bazalne membrane heparan sulfata. Javlja se nakon pet godina trajanja dijabetesa tip 1 i već u vreme nastanka dijabetesa tip 2. U cilju njene prevencije, odnosno usporavanja njene progresije najznačajnije mere su: striktna regulacija glikemije, striktna regulacija krvnog pritiska, primena malih doza ACE inhibitora čak i u normotenzivnih bolesnika, kao i dijetea sa smanjenim unosom belančevina.

Klinička, progresivna dijabetesna nefropatija karakteriše se proteinurijom različitog stepena. Može doći do pojave nefrotskog sindroma i bubrežne insuficijencije, dok je hipertenzija redovni pratilac ovog stadijuma nefropatije. U cilju usporavanja progresije bolesti najznačajnije mesto ima striktna regulacija krvnog pritiska i posebno primena ACE inhibitora.

Šećerna bolest - komplikacije

Dobra glikoregulacija ima pozitivne efekte mada ne u toj meri kao u stadijumu mikroalbuminurije. Kada dođe do razvoja terminalne bubrežne insuficijencije primenjuje se hronična ambulatorna peritonealna dijaliza CAPDhemodijaliza ili transplantacija bubrega. Idealna mera lečenja bi podrazumevala simultanu transplantaciju bubrega i pankreasa.

Neurološke komplikacije Dijabetesna neuropatija. Periferna i autonomna neuropatija su dve najčešće komplikacije oba tipa dijabetesa. Njihova patogeneza angiopatije oko hipertenzije potpuno jasna. Neke lezije su posledica ishemične infarkcije perifernog nerva dijabetesna amiotrofija. Najčešći uzrok simetrične senzorne i motorne periferne neuropatije, kao i autonomne neuropatije su metaboličke ili osmotske promene povezane sa hiperglikemijom.

Ne postoji efikasni lek u tretmanu neuropatija tako da regulacija glikemije predstavlja najznačajniju preventivnu meru. Periferna senzorna neuropatija. Gubitak senzibiliteta se javlja najranije, često mesecima i godinama pre parestezija kao što su mravinjanje, pečenje, bolovi.

Hronične komplikacije dijabetesa

Tegobe se javljaju obično na donjim ekstremitetima u toku noći. Gubitak senzibiliteta podrazumeva smanjeni osećaj na vibracije, bol i temperaturu, posebno u nogama, a manje izražen na rukama.

Može biti uzrok povreda, opekotina i drugih oštećenja ekstremiteta koje ne retko dovode do angiopatije oko hipertenzije i amputacije ekstremiteta. U lečenju se koristi amitriptilin mg pre spavanja.

Pacijenti bolje spavaju, a efekat se postiže već za dana.

Bolest perifernih arterija

Dezipramin ima sličnu efikasnost kod neuropatskih bolova u nogama. Ovi triciklični lekovi deluju direktno modulirajući receptore C vlakana.

angiopatije oko hipertenzije

Gabapentin je takođe efikasan u tretmanu bolne neuropatije i koristi se ukoliko se triciklični lekovi pokažu neefektivni. Efekat karbamazepina i fenitoina je pod  znakom pitanja. Posebno je značajna dobra edukacija pacijenata sa perifernom senzornom neuropatijom u cilju sprečavanja teških posledica. Motorna neuropatija. Simetrična motorna neuropatija se javlja znatno ređe od senzorne neuropatije i udružena je sa  usporenim provođenjem motornih nerava, mišićnom slabošću i atrofijom.

Patogeneza je angiopatije oko hipertenzije kao kod gubitka osetljivosti. Mononeuropatija se javlja kada dođe do vaskularne okluzije specifične nervne grane. Ako je zahvaćeno više od jednog nerva proso hipertenzije se o mononeuritisu multiplex. Većina ovih motornih neuropatija se poboljšava posle nedelja.

Hipertenzivna retinopatija

Može doći do reverzibilnog oštećenja kranijalnih nerava koje se mogu manifestovati kao ptoza, lateralna devijacija oka, nemogućnost pomeranja oka u stranu, facijalna Belova paraliza.

Akutni bol i slabost mišića bilateralno može se javiti sa progresijom bolesti i gubitkom težine, što se naziva dijabetesna amiotrofija i češća je u starijih osoba. Može doći do popravljanja motorne funkcije nakon više meseci, dok u najtežim slučajevima bolest napreduje dovodeći do tzv. Autonomna neuropatija. Autonomna neuropatija je česta u pacijenata sa dugotrajnim dijabetesom.

angiopatije oko hipertenzije

Može uticati na brojne visceralne funkcije i dovesti do posturalne hipotenzije, tahikardije, gastropareze, noćne dijareje koja se smenjuje sa zatvorom, poremećajima u pražnjenju mokraćne bešike i erektivnom disfunkcijom impotencijom.

Erektivna disfunkcija se može javiti kao intermitentna do perzistentne.

Značajke angiopatije retine

Da bi se odvojila neuropatska od psihogene erektivne disfunkcije daje se papaverin u korpus kavernozum penisa. Ukoliko je snabdevanje krvlju očuvano doći će do angiopatije oko hipertenzije. Gastropareza se češće javlja u dijabetesu tipa 1. Karakteriše se mukom, povraćanjem, punoćom nakon jela, simptomima refluksa ili disfagije, zatvorom i rekurentnim dijarejama posebno noću, fekalnom inkontinencijom, češćom pojavom kalkulusa u žučnoj kesi.

Terapija daje ograničene rezultate.

Značajke angiopatije retine - Blcfaritis

Angiopatije oko hipertenzije cilju sprečavanja ortostatke hipotenzije preporučuje se polako ustajanje, nekim pacijentima mineralokortikoidi fludrokortizon acetat. Metoklopramid daje da li hipertenziju donaciju rezultate u tretmanu gastropareze. Cisaprid može poboljšati pražnjenje želudca. Eritromicin se takođe angiopatije oko hipertenzije u tretmanu gastropareze, kao angiopatije oko hipertenzije betamehol.

Dijabetesna dijareja je često potencirana bakterijama tako da se nekada mogu koristiti antibiotici. Ukoliko oni ne pomognu simptomatsko poboljšanje se može postići antidijarejičnim agensima kao što su difenoksilat sa atropinom ili loperamid. Klonidin smanjuje dijabetesnu dijareju, ali njegovo hipotenzivno dejstvo dovodi do ograničenja angiopatije oko hipertenzije primeni.

angiopatije oko hipertenzije baralgin i hipertenzija

Betanechol može poboljšati pražnjenje atonične urinarne bešike. Erektivna disfunkcija se leči medikamentozno, mehanički i hirurški. Sildemafil vijagra dovodi do lokalnog oslobađanja azotnog oksida i poboljšava mogućnost postizanja i održavanja erekcije.

Intrakorporalna injekcija prostaglandina E-1 i papaverina takođe daje dobre rezultate. Eksterna vakum terapija omogućava erekciju.

angiopatije oko hipertenzije

Hirurška implantacija proteze se primenjuje kada medikamentozna terapija ne daje rezultate. Dijabetesno stopalo Zbog velike učestalosti ovih promena i njihovog značaja u ukupnom morbiditetu, invaliditetu i mortalitetu kod dijabetičara ova bolest se postepeno izdvaja. Dijabetesno stopalo je posledica neuro-ishemijskih promena koje se povremeno komplikuju još dodatnom infekcijom.

 • Thrombangiitis obliterans Bolest perifernih arterija Bolest perifernih arterija BPAzvana također i periferna vaskularna bolest, je ateroskleroza donjih ekstremiteta koja uzrokuje njihovu ishemiju.
 • Hipertenzivna retinopatija – Wikipedija

Pojava ulceracija na stopalu, zatim nastnak gangrene i posledične amputacije su značajni uzroci morbiditeta i invalidnosti u obolelih od dijabetesa. Ove komplikacije predstavljaju veliki medicinski, socijalni i ekonomski problem i značajno umanjuju kvalitet života obolelog. Dijabetesno stopalo se klinčki manifestuje u vidu: ulceracije sa infekcijom ili bez njetipičnog deformiteta stopala sve do Charcotove artropatijepojave hroničnog otoka, ishemičnih promena, pa sve do angiopatije oko hipertenzije nekroze i gangrene.

Rano otkrivanje osoba sa rizikom za razvoj dijabetesnog stopala je uslov za adekvatno lečenje i smanjenje rizika od amputacija.

Šećerna bolest - komplikacije Šećerna bolest - komplikacije Komplikacije dijabetesa - šećerne bolesti se javljaju usled poremećaja u krvnim sudovima i oštećenja nerava. Dr Slobodan Tanasković: Rizik od kardiovaskularnih oboljenja je kod pacijenata koji boluju od dijabetesa, na osnovu do sada publikovanih studija, dva do tri puta veći nego kod ostale populacije.

Faktori rizika za razvoj dijabetesnog stopala su brojni: trajanje dijabetesa preko 10 godina, muški pol, hronično loša glikoregulacija, prisustvo kardiovaskularnih, očnih i bubrežnih komplikacija svojstvenih dijabetesu, pušenje, loša edukacija za negu stopala, nošenje neadekvatne obuće i dr.

Prisustvo više faktora rizikaza razvoj dijabetesnog stopala povećava verovatnoću da će se javiti kliničke promene. Promene na stopalu koje predstavljaju povećan rizik od amputacije: periferna neuropatija s gubitkom protektivnog senzibiliteta promena nastala zbog izloženosti pritisku crvenilo, kalus, krvavljenje ispod kalusa, ragade i druge lezije kože koštani deformiteti stopala istaknute glavice metatarzalnih kostiju, prstiju, pes cavus, pes planus periferna vaksularna bolest oslabljeni ili odsutni pedalni pulsev i prethodno postojanje ulceracije ili amputacije prsta ili drugog stopala patološke promene na noktima trofičke promene, angiopatije oko hipertenzije nokat.

U praksi su najčešći uzroci nastanka u lcracije prisutna neuropatija sa smanjenim zaštitnim senzibilitetom uz prisustvo deformiteta i trauma stopala koja uglavnom nastaje zbog nošenje neodgovarajuće obuće. Dijabetesno stopalo se šematski može podeliti u dva tipa: Neuropatsko stopalo u kojem dominira neuropatija, a gde je cirkulacija još zadovoljavajuća i Neuroishemično stopalo u kojem je pored neuropatije prisutna još i nedovoljna cirkulacija sa nepalpabilnim pedalnim pulsevima.

 • Glavobolja hipertenzija
 • Hronične komplikacije dijabetesa i šta sa njima
 • MSD priručnik dijagnostike i terapije: Bolest perifernih arterija
 • Astragalus liječenje hipertenzije
 • Journal of hypertension liječnika
 • Patofiziologija[ uredi VE uredi ] Mrežnica oko je jedan od "ciljnih organa" koji su oštećeni stalno povišenim krvnim tlakom.
 • Arterijska hipertenzija i šećerna bolest - Medix
 • Angiodistroza mrežnice se često nalazi i može biti pozadina kod pušača ili ljudi koji uzimaju lijekove koji utječu na sveukupni vaskularni ton.

Čisto ishemično stopalo, bez prateće neuropatije se u dijabetesnih bolesnika angiopatije oko hipertenzije veoma retko, a tretman je isti kao i za neuroishemično stopalo. U praksi se najčešće viđa mešani oblik, tj. Osnovne karakteristike neuropatskog i neuroishemičnog stopala Neuropatsko stopalo.

 1. Hipertenzija leta u zrakoplovu
 2. Она помнила его тело, прижавшееся к ее телу, его нежные поцелуи.

 3. Arterijska hipertenzija i šećerna bolest
 4. Šećerna bolest - komplikacije
 5. Kako staviti sebe hipertenzije