Aritmije i poremećaji provođenja

Brzina hipertenzija adenozin

«Черт возьми, - подумал Бринкерхофф, разглядывая ее серое кашемировое платье, - или я старею, или она молодеет». - Еженедельные отчеты.  - Мидж улыбнулась, помахивая пачкой документов.

 - Вам нужно проверить, как это выглядит.

Fibrilacija ventrikula Aritmije i brzina hipertenzija adenozin provođenja Normalno srce kuca na pravilan i usklađen način zato što električni impulsi koje stvaraju miociti s jedinstvenim električnim svojstvima započinju niz organiziranih kontrakcija miokarda.

Bilo koja bolest srca, uključujući i kongenitalne abnormalnosti strukture npr. Sistemski čimbenici koji mogu uzrokovati ili doprinijeti poremećaju ritma su poremećaji elektrolita posebice niski K ili Mghipoksija, hormonski poremećaji npr. Anatomija i fiziologija Na spoju gornje šuplje vene i visokog lateralnog dijela desnog atrija nalazi se nakupina stanica koje stvaraju početni električni impuls svakog normalnog otkucaja srca, ta nakupina stanica naziva se sinoatrijski SA ili sinusni čvor.

Električno pražnjenje ovih elektrostimulatorskih stanica podražuje susjedne stanice, dovodeći do podražavanja daljnjih dijelova srca u pravilnom nizu. Impulsi se prenose kroz liječenje ženske hipertenzije do atrioventrikulskog AV čvora specijaliziranim provodnim internodalnim vlaknima i nespecijaliziranim atrijskim miocitima.

AV—čvor se nalazi na desnoj strani interatrijskog septuma. Brzina hipertenzija adenozin brzina provođenja je spora i stoga odgađa provođenje impulsa.

Vrijeme provođenja kroz AV—čvor ovisi o srčanoj frekvenciji, i na njega utječu autonomni tonus i cirkulirajući katekolamini kako bi brzina hipertenzija adenozin pri bilo kojoj frekvenciji atrija maksimalno povećao minutni volumen. Atriji su brzina hipertenzija adenozin izolirani od ventrikula fibroznim prstenom, osim u anteroseptalnom području. Tamo se nalazi nastavak AV—čvora, Hisov snop, koji ulazi u vrh interventrikulskog septuma, gdje se račva u lijevu i desnu granu snopa, koje završavaju u Purkinjeovim vlaknima.

Desna grana snopa provodi impulse u prednju i apikalnu endokardnu regiju desne klijetke.

Brzina hipertenzija adenozin grana snopa se grana na lijevoj strani interventrikulskog septuma. Njezin prednji dio lijevi prednji hemisnop i stražnji dio lijevi stražnji hemisnop podražuju lijevu stranu interventrikulskog septuma, pa se taj dio ventrikula prvi električki aktivira. Iz tog razloga se interventrikulski septum depolarizira s lijeva na desno, nakon čega slijedi gotovo istodobna aktivacija oba ventrikula počevši od endokarda kroz zid ventrikula do površine epikarda.

Elektrofiziologija: Prolaz iona kroz staničnu membranu miocita je reguliran specifičnim ionskim kanalima koji proizvode cikličku depolarizaciju i repolarizaciju stanice koja se zove akcijski potencijal. Akcijski potencijal radnog miocita počinje kad se stanica depolarizira iz svojeg dijastoličkog transmembranskog potencijala od —90 mV do potencijala od oko —50 mV. Kod ovog praga podražaja dolazi do otvaranja Na kanala ovisnih o naponu, što uzrokuje brzu depolarizaciju posredovanu utokom Na niz strmi koncentracijski gradijent.

Brzi Na kanal se brzo inaktivira te prestaje utok Na, kako se riješiti meteozavisimosti hipertenzije otvaraju se drugi ionski kanali ovisni o vremenu i naponu, omogućavajući Ca da ulazi kroz spore Ca—kanale depolarizirajući događaj i K da izlazi kroz K kanale repolarizirajući događaj.

Brzina hipertenzija adenozin početku, ova dva procesa su usklađena i održavaju pozitivni transmembranski potencijal, prolongirajući fazu platoa akcijskog potencijala. Tijekom ove faze, Ca koji ulazi u stanicu je odgovoran za elektromehaničko spajanje i kontrakciju miocita. Nakon nekog vremena, utok Ca prestaje i izlaz K se povećava, uzrokujući brzu repolarizaciju stanice nazad na transmembranski potencijal mirovanja od —90 mV.

Dok je depolarizirana, stanica je otporna refraktorna na daljnje depolarizirajuće događaje; u početku daljnja brzina hipertenzija adenozin nije moguća apsolutni refraktorni periodi nakon djelomične, no ne potpune repolarizacije, daljnja depolarizacija je moguća, no zbiva se sporo relativni refraktorni period.

  • Наделенный феноменальной памятью и способностями к языкам, он знал шесть азиатских языков, а также прекрасно владел испанским, французским и итальянским.

Postoje dva glavna tipa srčanog tkiva. Tkiva s brzim kanalima radni atrijski i ventrikulski miociti, His—Purkinjeov sustav imaju veliku gustoću brzih Na kanala pa njihovi akcijski potencijali daju slabu ili nikakvu spontanu dijastoličku depolarizaciju brzina hipertenzija adenozin zato je frekvencija aktivnosti elektrostimulatora vrlo sporavrlo brzu inicijalnu frekvenciju depolarizacije i stoga veliku brzinu provođenja a brzina hipertenzija adenozin refraktornost istodobno s repolarizacijom pa su refraktorni periodi kratki i omogućavaju provođenje ponavljanih impulsa viših frekvencija.

Navigacija

Tkiva sa sporim kanalima SA i AV—čvor imaju nisku gustoću brzih Na kanala pa akcijski potencijali pokazuju bržu spontanu dijastoličku depolarizaciju i zato bržu frekvenciju aktivnosti elektrostimulatorasporu početnu frekvenciju depolarizacije pa je brzina provođenja sporate gubitak refraktornosti koja je odgođena nakon repolarizacije pa su zato periodi refraktornosti dugi što onemogućava provođenje ponavljanih impulsa pri visokim frekvencijama.

Normalno SA—čvor ima najbržu frekvenciju spontane dijastoličke depolarizacije pa njegove stanice brzina hipertenzija adenozin spontane akcijske potencijale brže nego druga tkiva.

Zato je SA—čvor dominantno automatsko tkivo elektrostimulator u zdravom srcu.

Koji su simptomi visokog tlaka? Kada je visok tlak previsok? Možemo li se rješiti visokog tlaka?

Ako SA—čvor ne proizvodi impulse, ulogu elektrostimulatora preuzima tkivo koje najbrže stvaran spontane akcijske potencijale nakon SA—čvora, obično AV—čvor. Simpatički podražaj povećava frekvenciju odašiljanja impulsa tkiva elektrostimulatora, dok ju parasimpatički podražaj smanjuje.

Беккер вспомнил синеватый шрам на груди Танкадо. - Быть может, искусственное дыхание делали санитары. - Да нет, конечно! - Клушар почему-то улыбнулся.  - Какой смысл хлестать мертвую кобылу.

Normalan ritam: Srčana frekvencija sinus ritma u mirovanju obično iznosi 60— otkucaja u minuti. Sporija frekvencija sinus bradikardija javlja se u mlađih osoba, osobito sportaša vidi str.

Brže frekvencije sinus tahikardija se javljaju pri naporu opterećenjukod bolesti ili emocija zbog simpatičkog podražaja preko živčanih vlakana ili cirkulirajućih katekolamina. Normalno, brzina hipertenzija adenozin dnevna varijacija srčane frekvencije, a frekvencija je najniža ujutro neposredno prije buđenja. Malo povećanje frekvencije u inspiriju i smanjenje frekvencije u ekspiriju respiratorna sinus aritmija je također normalno, nastaje uslijed oscilacija vagusnog tonusa a posebno je učestalo u mladih zdravih osoba.

Oscilacije se smanjuju, no ne nestaju potpuno kako osoba stari. Apsolutna pravilnost sinusnog ritma je patološka i pojavljuje se u bolesnika s autonomnom denervacijom npr.

Uloga vazodilatacije[ uredi uredi izvor ] Glavna uloga vazodilatacije je da se poveća protok krvi u tjelesnim tkivima kada je to najpotrebnije. To je često odgovor na lokaliziranu potrebu za kisikomali se može javiti i kada neko tkivo ne prima dovoljno glukozelipida ili drugih hranjivih tvari.

P—val označava depolarizaciju atrija. QRS—kompleks označava depolarizaciju ventrikula, dok T—val predstavlja repolarizaciju ventrikula. PR—interval od početka P—vala do početka QRS—kompleksa je vrijeme od početka aktivacije atrija do početka aktivacije ventrikula.

Veliki dio ovog intervala označava usporavanje provođenja impulsa kroz AV—čvor. R—R—interval vrijeme između 2 QRS—kompleksa označava frekvenciju ventrikula. Normalne vrijednosti QT—intervala su nešto više u žena i nešto su duže kad je srčana frekvencija sporija. QT—interval se korigira QTc zbog utjecaja srčane frekvencije.

Bradiaritmije nastaju zbog smanjenja intrinzične funkcije elektrostimulatora ili blokova u provođenju, uglavnom unutar AV— čvora ili His—Purkinjeova sistema. Većinu tahiaritmija uzrokuje kružni mehanizam engl. Kružni mehanizam je kružno širenje impulsa kroz 2 međusobno povezana puta s različitim svojstvima provođenja i refraktornim periodima vidi SL.

U nekim uvjetima, obično precipitiranim prijevremenim otkucajem, kružni mehanizam može stvoriti kontinuirano kruženje aktivacijskog vala stvarajući tahiaritmiju vidi SL. Normalno, kružni mehanizam spriječava refraktornost tkiva nakon podražaja. Unatoč tome, 3 stanja pogoduju pojavi kružnog mehanizma: skraćivanje perioda refraktornosti tkiva npr.

Povremeno se javlja i poliurija koja nastaje zbog oslobađanja atrijskog natriuretskog peptida za vrijeme prolongiranih supraventrikulskih tahikardija SVT. Mehanizam tipičnog kružnog brzina hipertenzija adenozin. Dva provodna puta povezuju iste točke. Provodni put A sporije provodi impuls i ima kraći refraktorni period. Provodni put B provodi impuls normalnom brzinom i ima duži refraktorni period.

Normalni impuls stiže u točku 1 i ide kroz provodne putove A i B. Provođenje kroz provodni put A je sporije i zatiče tkivo u točci 2 koje je već depolarizirano i stoga refraktorno. Nastaje normalni sinus otkucaj. Prijevremeni impuls zatiče provodni put B refraktoran i blokiran je, no može biti proveden provodnim putem A zato što je njegov refraktorni period kraći. Prilikom stizanja na točku 2, impuls nastavlja naprijed i unazad provodnim putem B, gdje je blokiran refraktornim tkivom u točki 3.

Nastaje sinus otkucaj s produženim PR—intervalom. Ako je provođenje kroz provodni put A dovoljno brzina hipertenzija adenozin, prijevremeni impuls može nastaviti unazad skroz do provodnog puta B, kojem je sada istekao refraktorni period. Ako je i provodnom putu A girudoterapiya hipertenzije refraktorni period, impuls može kružnim mehanizmom ponovno krenuti provodnim putem A i nastaviti kružiti, odašiljući svakim ciklusom brzina hipertenzija adenozin ventrikulima 4 i unatrag brzina hipertenzija adenozin atriju 5proizvodeći postojanu tahikardiju kružnog tipa.

Palpacija pulsa i auskultacija srca mogu odrediti srčanu frekvenciju i njezinu pravilnost ili nepravilnost. Ispitivanje venskih jugularnih pulsnih valova može pomoću i dijagnozi AV blokova i atrijskih tahiaritmija.

Na primjer, kod kompletnog AV bloka, atriji se naizmjenično kontrahiraju brzina hipertenzija adenozin su AV zalisci zatvoreni, stvarajući velike a— topovske valove u jugularnom venskom pulsu vidi str.

Malo je drugih fizikalnih nalaza kod aritmija Dijagnoza Anamneza i fizikalni pregled mogu otkriti aritmiju i ukazati na moguće uzroke, no za postavljanje dijagnoze potrebno je snimiti 12 kanalni EKG ili, što je manje pouzdano, papirnatu traku ritma, po mogućnosti tijekom pojave simptoma kako bi se utvrdio odnos između simptoma i ritma.

Analiza EKG zapisa mora biti sistematična, ravnalom je potrebno izmjeriti intervale i otkriti suptilne nepravilnosti. Najbitnije dijagnostičke značajke su frekvencija atrijske aktivnosti, frekvencija i pravilnost ventrikulske aktivnosti i njihov međusobni odnos. Nepravilni aktivacijski signali se mogu klasificirati brzina hipertenzija adenozin pravilno nepravilni ili nepravilno nepravilni bez pravilnog uzorka.

Početak atrioventrikulske nodalne tahikardije kružnog tipa. Pravilna nepravilnost je intermitentna nepravilnost u inače pravilnom ritmu npr. P—valovi koji prethode QRS—kompleksima označavaju sinus bradikardiju ako su P— valovi normalni ili sinusni zastoj arest sa samostalnom atrijskom bradikardijom ako su P—valovi abnormalni.

P—valovi nakon QRS— kompleksa označavaju sinusni arest sa samostalnim ventrikulskim ritmom i retrogradnim ventrikuloatrijskim provođenjem. U tom slučaju, QRS—kompleks je brzina hipertenzija adenozin. Nepravilan QRS ritam s odnosom između P—valova i QRS—kompleksa koji slijede nakon njih obično označava sinusnu aritmiju s postupnim ubrzanjem i usporavanjem sinusnog ritma brzina hipertenzija adenozin su P—valovi normalni.

Pauze u inače pravilnom QRS ritmu mogu biti posljedica blokiranih P—valova abnormalan P—val se obično može prepoznati brzina hipertenzija adenozin nakon prethodnog T—vala ili zato što iskrivljava oblik prethodnog T—valasinusnog aresta ili sinusnog izlaznog bloka vidi str. Tahiaritmije: Tahiaritmije se mogu podijeliti u 4 grupe, koje se definiraju na temelju pravilnog i nepravilnog izgleda, i na temelju toga je li QRS—kompleks uzak ili širok.

Brzina hipertenzija adenozin s nepravilnim, uskim QRS— kompleksom uključuju atrijsku fibrilaciju AFundulaciju atrija ili pravu atrijsku tahikardiju s promjenjivim AV—provođenjem i multifokalnu atrijsku tahikardiju. Diskretni P—valovi koji se razlikuju od otkucaja do otkucaja s najmanje 3 brzina hipertenzija adenozin oblika ukazuju na multifokalnu atrijsku tahikardiju.

Pravilni, diskretni, jednolični atrijski brzina hipertenzija adenozin bez pojave izoelektričnih perioda ukazuju na undulaciju atrija. Tahiaritmije nepravilnih, širokih QRS— kompleksa uključuju gore navedene 4 tahiaritmije, gdje postoji provođenje ili s blokom grane snopa ili ventrikulskom preekscitacijom, i polimorfna ventrikulska tahikardija VT. Vagusni manevri ili farmakološka AV blokada mogu pomoći u razlikovanju između ovih tahikardija. S ovim manevrima, sinus tahikardija se ne prekida, no dolazi do njezina usporenja ili razvoja AV bloka, otkrivajući normalne P—valove.

Slično tome, undulacija atrija i prava atrijska tahikardija se obično ne prekidaju, nego AV blok otkriva undulacijske valove ili abnormalne P—valove. Najčešći oblici paroksizmalne SVT AV nodalna tahikardija kružnog mehanizma i ortodromna recipročna tahikardija moraju prestati ako se desi AV blok.

Vazodilatacija - Wikipedia

Tahiaritmije pravilnih, širokih QRS—kompleksa obuhvaćaju one koje su navedene pod tahiaritmijama pravilnih, uskih QRS—kompleksa, no uz blok grane snopa ili ventrikulsku preekscitaciju, i monomorfnu VT. Vagusni manevri mogu pomoći brzina hipertenzija adenozin njihovom međusobnom razlikovanju. Kad postoji dvojba, smatra se da je ritam VT zato što neki lijekovi za SVT mogu pogoršati kliničko stanje ako je ritam VT, no isto ne vrijedi u obrnutom slučaju.

Liječenje Potreba za liječenjem se razlikuje; a odluka ovisi o simptomima i rizicima aritmije. Asimptomatske aritmije bez ozbiljnih rizika ne brzina hipertenzija adenozin liječenje, čak i ako se pogoršaju.

Simptomatske aritmije mogu zahtijevati liječenje kako bi se poboljšala kvaliteta života.

MSD priručnik dijagnostike i terapije: Aritmije i poremećaji provođenja

Aritmije koje mogu ugroziti život, treba liječiti. Liječenje je usmjereno na uzrok. Ako je potrebno, koristi se izravna antiaritmička terapija, uključujući antiaritmike, kardioverziju— defibrilaciju, elektrostimulatore ili kombinaciju navedenog.

Bolesnicima s aritmijama koje su uzrokovale simptome ili je vrlo vjerojatno da će izazvati simptome hemodinamske nestabilnosti može biti zabranjeno voziti dok se ne procijeni terapijski odgovor. Antiaritmici Većina antiaritmika se svrstava u 4 glavna razreda Vaughan—Williamsova klasifikacija na osnovi njihovih glavnih elektrofizioloških učinaka na stanicu vidi TBL.

Digoksin brzina hipertenzija adenozin adenozin nisu uključeni u Vaughan—Williamsovu klasifikaciju. Digoksin je vagotonik koji skraćuje refraktorni period atrija i ventrikula, produžujući vrijeme provođenja kroz AV— čvor i refraktorni period AV—čvora.

  • Поднявшись по ступенькам, она обнаружила, что дверь в кабинет шефа открыта, поскольку электронный замок без электропитания бесполезен.

  • Беккер не мог оторвать глаз от ее руки.

  • Hipertenzija u novorođenih flexors
  • Хейл не мог поверить, что Стратмор согласился упустить такую возможность: ведь «черный ход» был величайшим шансом в его жизни.

  • Просмотрев все еще раз, он отступил на шаг и нахмурился.

Adenozin usporava ili blokira provođenje kroz AV—čvor i može prekinuti tahiaritmije koje ovise o provođenju kroz AV—čvor za svoje samoodržanje. Razred I: Blokatori Na kanala lijekovi koji brzina hipertenzija adenozin membranu blokiraju brze Na kanale, usporavaju provođenje u tkivima s brzim kanalima funkcionirajući atrijski i ventrikulski miociti, His—Purkinjeov sustav.

Lijekovi razreda I se dalje dijele u podskupine ovisno o kinetici učinaka Na kanala. Lijekovi razreda Ib imaju brzu kinetiku, lijekovi razreda Ic imaju sporu kinetiku, a lijekovi razreda Ia imaju kinetiku srednje brzina hipertenzija adenozin. Kinetika blokiranja Na kanala određuje srčanu frekvenciju pri kojoj se uočavaju njihovi elektrofiziološki učinci.