Mjerenje krvnog tlaka kod kuće

Službenik hipertenzija 1 stupanj

Pratite nas na:

Danom donošenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti koje uz ocjenu zdravstvene sposobnosti za zahtjeve izvanrednog zdravstvenog pregleda sadrži i ocjenu zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu stavlja se izvan službenik hipertenzija 1 stupanj prethodno službenik hipertenzija 1 stupanj uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu.

Danom donošenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti s ocjenom zdravstvene sposobnosti za službu u Oružanim snagama stavlja se izvan snage prethodno doneseno uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti državnog službenika i namještenika za službu u Oružanim snagama. Članak Specijalist medicine rada Članak Tiskanica se popunjava u skladu s uputom za popunjavanje Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za vojnu službu koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio Prilog 7a.

Zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje Članak Predsjednik i zamjenik predsjednika zdravstvene komisije moraju imati završenu temeljnu i naprednu obuku iz područja zrakoplovne medicine.

Sve o hipertenziji

Ostali članovi zdravstvene komisije moraju imati završenu osnovnu obuku iz područja zrakoplovne medicine odnosno zrakoplovne psihologije. Ove osobe daju izvršitelju pregleda podatke propisane u Kartonu zdravstvenog pregleda zrakoplovnog osoblja.

Rok za dostavu uvjerenja i dokumentacije je petnaest 15 dana od dana izdavanja uvjerenja.

Na temelju članka 5. Članak 2.

Prvostupanjska zdravstvena komisija Članak Zamjenik predsjednika prvostupanjske službenik hipertenzija 1 stupanj komisije je doktor medicine specijalist određene grane medicine. Uz zahtjev obvezno se za djelatnu vojnu osobu prilažu »Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja« u daljnjem tekstu: Obrazac 2-IN propisani općim aktom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te se upućuje zahtjev službenik hipertenzija 1 stupanj doktoru medicine djelatne vojne osobe koji ispunjava Obrazac 1-IN i s propisanom dokumentacijom predmet upućuje prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji na ocjenu zdravstvene sposobnosti.

Ako izabrani doktor medicine na ponovljeni zahtjev u roku od trideset 30 dana ne dostavi Obrazac 1-IN, prvostupanjska zdravstvena komisija donijet će odluku o zdravstvenoj sposobnosti na temelju postojeće dokumentacije.

Tko je u opasnosti?

Prvostupanjska zdravstvena komisija nakon uvida u zahtjev po potrebi može tražiti dopunu dokumentacije od podnositelja zahtjeva i izabranog doktora medicine djelatne vojne osobe. U slučaju nedostavljanja tražene dopune dokumentacije u roku od trideset 30 dana ili neodazivanja na zdravstveni pregled, prvostupanjska zdravstvena komisija donijet će odluku život od hipertenzije note zdravstvenoj sposobnosti na temelju postojeće dokumentacije.

O neodazivanju na zdravstveni pregled obvezno se obavještava ustrojstvena jedinica djelatnika. U navedenom slučaju nadređena osoba na dužnosti zapovjednika samostalne bojne, njemu ravne ili više razine te čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih službenik hipertenzija 1 stupanj obvezan je uputiti prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji zahtjev za donošenje ocjene zdravstvene sposobnosti najkasnije po isteku roka utvrđenog odlukom.

Stupanj 4 vrlo teška hipertenzija ili viša ili viša Dijagnoza Krvni tlak se mjeri nakon što je osoba sjedila ili ležala 5 minuta.

Viša zdravstvena komisija Članak Jedan od članova Više zdravstvene komisije ujedno je i zamjenik predsjednika Više zdravstvene komisije. Zamjenik predsjednika Više zdravstvene komisije je specijalist određene grane medicine. Zdravstvena sposobnost djelatnih vojnih osoba, kadeta i vojnih stipendista Članak Zdravstvena sposobnost kandidata za sudjelovanje i povratnika iz operacija potpore miru i drugih aktivnosti u inozemstvu Članak Vojni kapelani upućuju se na cijepljenje i provedbu drugih preventivnih mjera zdravstvene zaštite utvrđenih pravilnikom kojim se uređuje postupak i ovlasti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga.

Ispunjena i ovjerena tiskanica PZS dostavlja se naručitelju pregleda. Izvršitelji zdravstvenih pregleda i psihologijskih ispitivanja u postupanju s medicinskom i psihološkom dokumentacijom dužni su pridržavati se važećih zakonskih odredbi o postupanju i zaštiti tajnosti podataka. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu »Narodne novine«, br.